Hejt przy użyciu telefonu w szkole: jak rozpoznać i przeciwdziałać?

W erze cyfrowej telefony komórkowe stały się głównym narzędziem, za pomocą którego uczniowie mogą się komunikować, ale niestety również nadużywać tej technologii do szerzenia hejtu. Jakie są konsekwencje hejtu w szkołach i jak można mu przeciwdziałać?

TELEFON

5/30/20242 min read

boy in black and white long sleeve shirt
boy in black and white long sleeve shirt

Hejt, czyli nienawistne i obraźliwe komentarze w internecie, jest coraz większym problemem w szkołach. W erze cyfrowej telefony komórkowe stały się głównym narzędziem, za pomocą którego uczniowie mogą się komunikować, ale niestety również nadużywać tej technologii do szerzenia hejtu. Jakie są konsekwencje hejtu w szkołach i jak można mu przeciwdziałać?

Skala problemów

Badania pokazują, że hejt w internecie dotyka znaczną część młodzieży. Według raportu EU Kids Online 2020, około 20% młodych ludzi doświadczyło cyberprzemocy w formie hejtu. Telefony komórkowe, które są nieodłącznym elementem życia codziennego uczniów, często stają się narzędziem do rozpowszechniania nienawiści i zastraszania.

Formy hejtu

Hejt może przybierać różne formy, od obraźliwych komentarzy, poprzez rozprzestrzenianie fałszywych informacji, aż po groźby. Najczęściej odbywa się to na platformach społecznościowych, w aplikacjach do przesyłania wiadomości i na forach internetowych. Anonimowość, jaką daje internet, sprawia, że uczniowie czują się bezkarni, co tylko pogłębia problem.

Konsekwencje hejtu

Konsekwencje hejtu są poważne i długotrwałe. Uczniowie, którzy są ofiarami hejtu, mogą doświadczać obniżonego poczucia własnej wartości, depresji, lęków, a nawet myśli samobójczych. Hejt wpływa także na ich wyniki w nauce i relacje społeczne, co może prowadzić do izolacji i wycofania się z życia szkolnego.

Jak przeciwdziałać hejtowi?

 1. Edukacja i świadomość

  • Edukowanie uczniów na temat negatywnych skutków hejtu i odpowiedzialnego korzystania z technologii jest kluczowe. Programy edukacyjne i warsztaty mogą pomóc zwiększyć świadomość i nauczyć dzieci, jak rozpoznawać hejt oraz jak na niego reagować.

 2. Zasady korzystania z telefonów w szkole

  • Wprowadzenie jasnych zasad dotyczących korzystania z telefonów w szkole może pomóc w ograniczeniu hejtu. Przykłady zasad to zakaz używania telefonów podczas lekcji, wprowadzenie specjalnych stref do korzystania z telefonów oraz monitorowanie aktywności online uczniów.

 3. Wsparcie psychologiczne

  • Zapewnienie wsparcia psychologicznego dla ofiar hejtu jest niezwykle ważne. Szkoły powinny mieć dostęp do psychologów i doradców, którzy mogą pomóc uczniom radzić sobie z negatywnymi doświadczeniami.

 4. Reagowanie na hejt

  • Szkoły powinny mieć procedury reagowania na przypadki hejtu. Obejmuje to zgłaszanie incydentów, prowadzenie dochodzeń i podejmowanie odpowiednich działań wobec sprawców. Ważne jest również, aby ofiary hejtu czuły się wspierane i wiedziały, że mogą liczyć na pomoc ze strony szkoły.

 5. Zaangażowanie rodziców

  • Rodzice powinni być świadomi zagrożeń związanych z hejtem i współpracować ze szkołą w celu ochrony dzieci. Regularne spotkania i warsztaty dla rodziców mogą pomóc w zwiększeniu ich świadomości i zaangażowania.

Podsumowanie

Hejt w szkole przy użyciu telefonów komórkowych to poważny problem, który wymaga skoordynowanych działań ze strony nauczycieli, rodziców i samych uczniów. Edukacja, jasne zasady, wsparcie psychologiczne i aktywne reagowanie na przypadki hejtu mogą pomóc w przeciwdziałaniu temu zjawisku i stworzeniu bezpieczniejszego środowiska szkolnego. Współpracując, możemy wspólnie zminimalizować wpływ hejtu na nasze dzieci i uczynić szkołę miejscem bardziej przyjaznym i bezpiecznym.